Wyszukiwarka
typ nieruchomości
rodzaj transakcji
województwo
miasto
dzielnica
powierzchnia
 - 
cena
 - 
  tylko ze zdjęciem
Szybkie wyszukiwanie
>> mieszkania >> domy
>> działki >> lokale
>> budynki >> tereny
Oferty developerskie
>> mieszkania >> domy
Świadectwa energetyczne

W świetle przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U Nr 191, poz. 1373), które w weszły w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., certyfikat energetyczny powinien posiadać każdy budynek zarówno nowy, jak i istniejący.

Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa charakterystyki są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku.

 

  • Co to jest świadectwo energetyczne?

Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

 

Podstawą do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej jest charakterystyka energetyczna budynku, określona w dokumentacji technicznej lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji technicznej - wyznaczana w wyniku inwentaryzacji techniczno -budowlanej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.

 

  • Jakich budynków dotyczy obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej?

Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa charakterystyki są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Przepisów tych nie stosuje się jedynie do budynków:

  • - podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

  • - używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;

  • - przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;

  • - niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;

  • - przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2·rok);

  • - mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;

  • - wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

 

Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej

 

Świadectwo energetyczne

 

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) inwestor jest obowiązany pozyskać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i dołączyć je do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wraz z innymi wymaganymi dokumentami.

 

Zgodnie z art. 5 ust. 4 i 5 ustawy w przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiących samodzielną całość techniczno - użytkową, przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej części budynku osobie trzeciej, sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub części budynku, przy czym w przypadku budynków ze wspólną instalacją ogrzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej, sporządza się wyłącznie dla budynku.

 

Jaki wpływ będą miały świadectwa energetyczne na ceny nieruchomości?

Wprowadzenie świadectw energetycznych umożliwi ocenę budynku pod względem kosztów eksploatacji. Dostarczy informacji, które do tej pory nie były na ogół dostępne i w związku z tym nie były brane pod uwagę. Obiekty o niskim zapotrzebowaniu na energię, tzn. takie, w których straty energii będą niskie, będą mogły uzyskiwać na rynku nieruchomości ceny wyższe niż budynki, których oszacowane koszty eksploatacji będą, na skutek niedostatecznie efektywnego użytkowania energii, wysokie. Charakterystyka energetyczna ma także istotny wpływ na komfort użytkowania pomieszczeń w budynkach. Chodzi nie tylko o temperaturę wewnętrzną, ale i np. o wymianę powietrza, a w obiektach użyteczności publicznej – warunki oświetleniowe. Także dlatego nabywcy i najemcy powinni mieć zapewniony dostęp do danych charakteryzujących jakość energetyczną budynku.

 

Sporządzamy świadectwa energetyczne.

W związku z nowelizacją Ustawy Prawo Budowlane naszą ofertę poszerzyliśmy ostatnio o sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali. Posiadamy uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali nadane przez Ministra Infrastruktury .

Służymy Państwu swoją wiedzą i zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

nieruchomości

Projekt i realizacja: ProNet sp. z o. o.